Garantum

Eklind & Partners AB är anknutet ombud till Garantum Partner AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden. Som anknutet ombud får Eklind & Partners AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster.

Garantum Partner AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Eventuella klagomål skall anmälas till:

Garantum Partner AB, Klagomålansvarig
Box 7364
103 90 Stockholm

Läs mer på: /www.garantumpartner.se/om-garantum/om-aviatum/